Bericht

Armoedeorganisaties vragen aandacht voor de groeiende armoedeproblematiek in België, versterkt door coronacrisis

15 September

Vandaag lanceert het Belgische Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) haar publicatie “Uit de schulden”. Tegelijkertijd, en samen met het Netwerk tegen Armoede, de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) en het Collectief “Wat Verborgen is Zichtbaar maken”, lanceren we een grootschalige campagne tegen armoede over heel België in het kader van 17 oktober, Wereldverzetdag tegen armoede. Concreet en gezamenlijk vragen wij dat de nieuwe federale regering en alle beleidsniveaus de nodige ambitieuze, preventieve en structurele maatregelen treffen om de groeiende armoedeproblematiek in ons land aan te pakken, en zo ook een oplossing te bieden aan de toenemende schuldenproblematiek.

De gezondheidscrisis en de covid-maatregelen hebben de afgelopen periode mensen in armoede, die hiervoor reeds amper konden rondkomen, zwaar getroffen. Mensen in armoede hebben vaker gezondheidsproblemen en behoren daardoor meer dan anderen tot de risicogroepen, de digitale kloof leidt ertoe dat kansarme kinderen achterstand oplopen op school, door inkomensverlies en de prijsstijging voor voeding en andere basisgoederen is het voor financieel kwetsbare huishoudens nog moeilijker geworden om het einde van de maand te halen, enz. Deze crisis komt bovenop een zware sociale crisis die reeds aan de gang was. Volgens de laatst beschikbare cijfers, van voor de Covid-crisis, leeft 16,4% van de Belgische bevolking (meer dan 1,8 miljoen mensen in totaal!) in monetaire armoede. Dit was toen reeds het hoogste cijfer sinds 2005, het begin van de systematische monitoring in België. Alle analyses wijzen erop dat door de Covid-crisis de armoedecijfers alleen nog maar verder zullen stijgen.

De armoedeorganisaties roepen de toekomstige federale regering en de andere beleidsniveaus op om een speerpunt te maken van de toenemende armoede en ongelijkheden in onze samenleving. Vertrekkende vanuit lokale realiteiten vragen de 3 netwerken en het collectief dat er structurele oplossingen uitgetekend worden om de grondoorzaken van armoede aan te pakken. De organisaties zetten hierbij de stem van mensen in armoede centraal. Beleidsmakers kunnen immers enkel werk maken van een effectief armoedebeleid als zij niet over de hoofden van de mensen heen beslissen, maar effectief naar hen luisteren en hen als deel van de oplossing beschouwen.

Naar een humane oplossing om uit de schulden te geraken

Het thema schulden is vandaag brandend actueel. We kunnen nu immers reeds met zekerheid stellen dat, net als in 2008 na de financiële crisis, ook de coronacrisis de schuldenproblematiek nog verder zal vergroten. Door massaal inkomensverlies en de verhoogde kosten zullen precaire doelgroepen maar moeilijk al hun facturen kunnen betalen. Wanneer deze mensen dermate verstrikt raken in hun schulden kunnen ze als laatste redmiddel een beroep doen op een collectieve schuldenregeling (CSR). Deze gerechtelijke procedure werd in het leven geroepen zodat ook mensen met een structurele schuldenlast een nieuwe start kunnen maken. Er zijn echter grote tekortkomingen met betrekking tot deze procedure. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) heeft de getuigenissen en aanbevelingen van mensen in armoede verzameld in het rapport “Uit de Schulden” dat de organisatie vandaag aan het grote publiek voorstelt. BAPN roept de federale onderhandelaars op om deze publicatie als drijvende kracht en inspiratiebron te gebruik om in het federale regeerakkoord een prioriteit te geven aan de schuldenproblematiek en het vormgeven aan een menswaardige CSR.

Voor meer: https://www.bapn.be/bericht/online-conferentie-uit-de-schulden - www.bapn.be

Vlaanderen: “Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt”

In Vlaanderen vormen het inkomen en de sociale rechten van kwetsbare groepen het centrale thema van de campagne van 17 oktober. De eis om de laagste uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens blijft brandend actueel. De coronacrisis heeft dit helaas nog extra op scherp gesteld. Mensen die het al moeilijk hadden hebben de druk op hun budget alleen nog zien stijgen. Verschillende overheden hebben wel inspanningen geleverd om tijdelijke maatregelen te nemen om mensen uit de nood te helpen en ook onder burgers was de solidariteit groot. Alleen is dit een druppel op een hete plaat. Structurele maatregelen dringen zich op.

De laagste uitkeringen moeten niet alleen omhoog… ze moeten ook een pak toegankelijker!

Het grote publiek heeft het nu wel door: de laagste uitkeringen laten niet toe om waardig te leven, ze zijn té laag. Veel minder besef is er over de steeds grotere uitsluiting van mensen in de systemen van sociale bescherming door allerlei strenger wordende voorwaarden. De voorbije jaren zorgden hervormingen ervoor dat tal van groepen rechten verloren, zoals een minder voordelige berekening van uitkeringen of financiële sancties. Sommige uitkeringen werden beperkt tot een kleinere doelgroep. Tegelijk leidde dit tot een toename van administratieve stappen voor wie wel nog bepaalde rechten had. Als dat misloopt, is er ‘non take up’, niet-gebruik van rechten. De vaak overdreven en weinig zinvolle controles beschouwen elke kwetsbare mens als een verdachte van sociale fraude. Het probleem van de onderbescherming is echter vele malen groter dan die sociale fraude. Hoe hard mensen ook hun best doen, ze komen er niet toe hun rechten op te nemen.

“Op 17 oktober willen we die toenemende onderbescherming aanklagen, maar ook de kijk op mensen in armoede die erachter schuilgaat”, aldus waarnemend algemeen coördinator Nicolas Van Praet.

Voor meer: www.17oktober.be - Facebook en Twitter: Netwerk tegen Armoede

Het recht op welbevinden - Actie: 24 uur en 7 dagen op 7 in Wallonië

Om te vermijden dat er meer aandacht besteed moet worden aan gezondheidsmaatregelen dan aan de strijd tegen de armoede, zal er dit jaar op 17 oktober 2020 geen traditionele, grote massabijeenkomst plaatsvinden in Namen. Er zullen wel overal in Wallonië lokale acties worden georganiseerd, van 0.01 uur 's morgens tot middernacht! Mensen in armoede, verenigingen, partners, e.a. zullen via allerlei evenementen het recht op welbevinden opeisen en hun stem laten horen t.a.v. parlementsleden en andere politieke actoren. De essentiële beroepen, de essentiële instellingen, toegang tot essentiële rechten en onze bevolking als essentieel onderdeel van onze samenleving,... al deze essentiële onderwerpen zullen in de kijker gezet worden, overdag en 's nachts, zowel op het terrein als online.

Eén van de cruciale elementen die noodzakelijk zijn om het recht op welbevinden te garanderen is de sociale zekerheid. Tijdens de Covid-crisis werd het belang van dit systeem nogmaals in de verf gezet. Toch moeten er nog een aantal belangrijke stappen gezet worden om ons systeem rechtvaardiger te maken, de toenemende voorwaardelijkheid en uitsluitingen tegen te gaan en de noodzakelijke linken te leggen met de ecologische uitdagingen. Ontmoetingen met de vaak onzichtbare werknemers van de nachtdienst, zieken, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, leefloners, enz. zullen centraal staan in de lokale acties van RWLP.

Gedaan met te weinig voor mensen in armoede, gedaan met de overmatige schuldenlast, maar recht op welbevinden voor iedereen !

Voor meer: www.rwlp.be - https://www.rwlp.be/1710/ - Facebook: Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Brussel: De klimaat- en milieuproblemen kunnen enkel aangepakt worden als mensen in armoede deel van de oplossing zijn

De klimaat- en problematiek heeft door de gezondheidscrisis minder aandacht gekregen, maar dit betekent niet dat deze verdwenen is. Het Collectief “Wat Verborgen is Zichtbaar maken” verdedigt het idee dat maatregelen tegen armoede rechtstreeks bijdragen aan de strijd tegen de klimaatswijzigingen. Het collectief zal op 17 oktober verschillende acties in Brussel rond dit thema organiseren. Mensen in armoede die deel uitmaken van het collectief zullen beleidsmakers oproepen om dringend werk te maken van een nieuwe beleidsaanpak die een rechtvaardige, sociale en duurzame transitie vooropstelt. Zij zullen hierbij de aandacht vestigen op het feit dat de strijd tegen armoede en sociale exclusie een integraal deel uitmaakt van een effectief klimaat- en milieubeleid. Het oplossen van de grote sociale problemen die de bevolking verarmen, m.b.t. bijvoorbeeld werkgelegenheid, huisvesting, mobiliteit, toegang tot energie en gezond voedsel, en de realiteit van de migratie, zullen immers in grote mate bijdragen tot een duurzame transitie.

Voor meer : www.1710.be